Ažurirajte svoj preglednik
Preglednik koji koristite više nije podržan. Ažurirajte preglednik za najbolje iskustvo.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 399 € (3 006,27  kn)
45 541 kom proizvoda na skladištu
Povrat u roku od 60 dana
Podnošenje reklamacije:

Reklamacijski obrazac možete naći ovdje: Reklamacijski obrazac

 

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na info@zondo.hr, ili putem  telefona: 013 535 709

Preuzimanje robe:

Kupac ima pravo prekontrolirati pošiljku, dakle robu i njezino pakiranje odmah nakon dostave u prisutnosti zastupnika prodavatelja. U slučaju da se utvrdi postojanje oštećenja robe i/ili u slučaju da pošiljka nije kompletna (niži broj komada robe, odnosno nedostaje naručena roba) zastupnik prodavatelja dužan je kupcu omogućiti sastavljanje zapisnika o opsegu i karakteru oštećenja robe čiju će točnost potvrditi zastupnik prodavatelja. Na temelju tako sastavljenog zapisnika koji se dostavlja prodavatelju kupac može odbiti preuzeti isporučenu robu s oštećenjem ili potvrditi dostavu robe s oštećenjem i nakon toga u skladu s uvjetima reklamacije reklamirati oštećenja robe kod prodavatelja. Ako kupac odbije preuzeti robu s oštećenjem, sve svrhovite troškove za povrat robe prodavatelju snosi prodavatelj. O takvoj nas situaciji odmah obavijestite e-poštom na info@zondo.hr ili na telefonski broj 

Nemojte zaboraviti prekontrolirati broj paketa i taj broj upišite u teretni list koji potpisujete prilikom preuzimanja pošiljke. Ovo je neophodno u slučaju da neki dio nije isporučen.

 

Jamstveni uvijeti:

7.1. Ako je riječ o oštećenju robe koje je moguće ukloniti, kupac ima pravo na besplatno, pravovremeno i pravilno uklanjanje. Prodavatelj je dužan ukloniti oštećenje bez nepotrebnog odlaganja.

7.2. Kupac može umjesto uklanjanja oštećenja zahtijevati zamjenu robe ili ako se oštećenje odnosi samo na dio robe, zamjenu dijela, ako time za prodavatelja neće nastati neprimjereni troškovi s obzirom na cijenu robe ili ozbiljnost oštećenja.

7.3. Prodavatelj uvijek može umjesto uklanjanja oštećenja zamijeniti oštećenu robu za robu bez oštećenja, ako to kupcu neće uzrokovati ozbiljne poteškoće.

7.4. Ako je riječ o oštećenju robe koje nije moguće ukloniti i koje sprječava da se roba pravilno koristi kao predmet bez oštećenja, kupac ima pravo na zamjenu robe ili raskid kupoprodajnog ugovora. Jednaka prava pripadaju kupcu ako je riječ o oštećenjima koja se doduše mogu ukloniti, ali kupac zbog opetovanog pojavljivanja oštećenja nakon popravka ili zbog većeg broja oštećenja robu ne može pravilno koristiti.

7.5. Ako je riječ o ostalim oštećenjima koja se ne mogu ukloniti, kupac ima pravo na odgovarajući popust na cijenu robe.

7.6. Prodavatelj je kupca upoznao s njegovim pravima koja proizlaze iz odredbe § 622 Građanskog zakona (točka 7.1. do 7.3. ovih uvjeta poslovanja) i pravima koja proizlaze iz odredbe § 623 Građanskog zakona (točka 7.4. do 7.5. ovih uvjeta poslovanja) tako da je ove uvjete poslovanja i reklamacije objavio na internetskoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja i stavio na raspolaganje kupcu koji ih ima mogućnost pročitati prije slanja narudžbe.

7.7. Prodavatelj je odgovoran za oštećenja robe u skladu s važećim propisima SR, a kupac je dužan reklamirati robu kod prodavatelja ili određene osobe. Informacije o određenim osobama i servisnim mjestima za jamstveni servis i servis nakon isteka jamstva navedene su na zadnjoj stranici jamstvenog lista ili će ih prodavatelj dati kupcu na zahtjev telefonski ili putem e-pošte.

7.8. Na rješavanje reklamacija odnosi se važeći pravilnik o reklamacijama prodavatelja, dakle čl. 7 ovih uvjeta poslovanja. Prodavatelj je kupca upoznao s pravilnikom o reklamacijama i uvjetima i načinu reklamiranja robe, kao i s podatcima o tome gdje je moguće robu reklamirati i izvršiti jamstvene popravke u skladu s odredbom § 18 st. 1 Zakona u trenutku prije sklapanja kupoprodajnog ugovora na temelju općih uvjeta poslovanja objavljenih na internetskoj stranici. 

7.9. Pravilnik o reklamacijama odnosi se na robu koju je kupac kupio od prodavatelja u e-trgovini na internetskoj stranici prodavatelja.

7.10. Kupac ima pravo tijekom jamstvenog razdoblja kod prodavatelja zatražiti odgovornost za oštećenje robe kupljene kod prodavatelja za koje odgovara proizvođač, dobavljač ili prodavatelj.

7.11. Ako roba ima oštećenja, kupac ima pravo reklamirati u prostorima prodavatelja u skladu s odredbom § 18 st. 2 Zakona tako da isporuči robu u prostore prodavatelja i prodavatelju dostavi iskaz volje kupca da iskoristi svoje pravo u skladu s točkama 7.1. od 7.5. ovih uvjeta poslovanja (u daljnjem tekstu samo „Obavijest o reklamaciji”) u obliku ispunjenog obrasca za reklamaciju koji se nalazi na odgovarajućoj stranici elektroničke trgovine prodavatelja. Prodavatelj preporučuje osigurati robu prilikom slanja na reklamaciju. Prodavatelj ne preuzima pošiljke uz preuzimanje. Kupac je dužan u Obavijesti o reklamaciji istinito navesti sve tražene podatke, ponajprije točno označiti vrstu i opseg oštećenja robe; kupac će ujedno navesti na koje se od svojih prava koja proizlaze iz odredbe § 622 i 633 Građanskog zakona poziva. Kupac ima pravo reklamirati i kod osobe koju je proizvođač robe ovlastio za vršenje jamstvenih popravaka (u daljnjem tekstu samo „određena osoba”). Popis određenih osoba naveden je u jamstvenom listu ili će ga prodavatelj kupcu poslati na njegov zahtjev.

7.12. Postupak reklamacije koji se odnosi na robu koja se može dostaviti prodavatelju počinje s danom kada su skupno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) dostava Obavijesti o reklamaciji prodavatelju,

b) dostava reklamirane robe prodavatelju ili određenoj osobi ili dostava fotodokumentacije, ako prodavatelj potvrdi da je takva fotodokumentacija dovoljna za početak postupka reklamacije

7.13. Ako je predmet reklamacije roba koja se objektivno ne može dostaviti prodavatelju ili koja je čvrsto ugrađena, kupac je osim ispunjavanja uvjeta prema točkama 7.12 slovo a) ovih uvjeta reklamacije i poslovanja dužan pružiti svu potrebnu suradnju kako bi prodavatelj ili treća osoba koju prodavatelj odredi izvršili pregled reklamirane robe. Postupak reklamacije koji se odnosi na robu koja se objektivno ne može dostaviti prodavatelju ili koja je čvrsto ugrađena počinje s danom kada je izvršen pregled robe u skladu s prvom rečenicom. Ako prodavatelj ili treća osoba koju je prodavatelj odredio unatoč pruženoj potrebnoj suradnji kupca ne osigura izvršenje pregleda u odgovarajućem roku, najkasnije u roku od 10 dana od dostave Obavijesti o reklamaciji prodavatelju, postupak reklamacije počinje s danom dostave Obavijesti o reklamaciji prodavatelju.

7.14. Prodavatelj ili određena osoba kupcu će izdati potvrdu o reklamaciji robe u prikladnom obliku koji prodavatelj odabere, npr. u obliku e-pošte ili u pismenom obliku. Ako se reklamira putem sredstava komunikacije na daljinu, prodavatelj je dužan potvrdu o reklamaciji odmah dostaviti kupcu; ako potvrdu nije moguće odmah dostaviti, mora se dostaviti bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije zajedno s dokumentom o rješenju reklamacije; potvrda o reklamaciji ne mora se dostavljati ako kupac ima mogućnosti dokazati reklamaciju na drugi način.

7.15. Kupac ima pravo odlučiti na koje se od svojih prava u skladu s odredbom § 622 i odredbom § 623 Građanskog zakona poziva i ujedno je dužan bez odlaganja prodavatelju dostaviti podatak o svojoj odluci. Na temelju odluke kupca na koje se od svojih prava u skladu s odredbom § 622 i odredbom § 623 Građanskog zakona poziva, prodavatelj ili određena osoba dužna je odrediti način rješavanja reklamacije u skladu s odredbom § 2 slovo m) Zakona odmah, u složenijim slučajevima u roku od 3 dana od početka postupka reklamacije, u opravdanim slučajevima, ponajprije ako se zahtijeva složena tehnička procjena stanja robe najkasnije u roku od 30 dana od dana početka postupka reklamacije. Nakon utvrđivanja načina rješavanja reklamacije prodavatelj ili određena osoba reklamaciju će odmah riješiti, a u opravdanim je slučajevima reklamaciju moguće riješiti i kasnije. Rješavanje reklamacije ne smije trajati duže od 30 dana od dana podnošenja reklamacije. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije potrošač ima pravo raskinuti ugovor ili ima pravo na zamjenu robe za novu.

7.16. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja na koja je kupac u trenutku sklapanja ugovora bio upozoren ili o kojima je s obzirom na okolnosti prilikom sklapanja ugovora morao imati saznanja.

7.17. Prodavatelj uvijek može umjesto uklanjanja oštećenja zamijeniti oštećeni predmet za predmet bez oštećenja, ako to kupcu neće uzrokovati ozbiljne poteškoće.

7.18. Prodavatelj ne odgovara za oštećenja robe:

a) ako kupac ne iskoristi svoje pravo koje se odnosi na odgovornost prodavatelja za oštećenje robe do kraja jamstvenog razdoblja robe,

b) ako je oštećenje robe mehaničko oštećenje koje je uzrokovao kupac,

c) ako je oštećenje robe nastalo korištenjem robe u uvjetima koji svojim intenzitetom, vlagom, kemijskim i mehaničkim utjecajima ne odgovaraju prirodnom okruženju robe,

d) ako je oštećenje robe nastalo nestručnim rukovanjem, servisom ili nebrigom za robu,

e) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe prekomjernim opterećenjem ili korištenjem u suprotnosti s uvjetima navedenima u dokumentaciji ili općenitim načelima uobičajenog korištenja robe,

f) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe neizbježnim i/ili neočekivanim događajima,

g) ako je oštećenje robe nastalo oštećenjem robe slučajnim kvarom,

h) ako je oštećenje robe nastalo nestručnom intervencijom, oštećenjem vodom, vatrom, statičkom ili atmosferskom strujom ili drugom intervencijom više sile,

i) ako je oštećenje robe nastalo intervencijom neovlaštene osobe na robi.

Ako pošiljka nije kompletna, odnosno ako je riječ o vidljivom oštećenju koje je kupac mogao utvrditi kontrolom pošiljke prilikom isporuke robe i o kojoj nije bez odlaganja obavijestio zastupnika prodavatelja, kasnije reklamacije ove vrste bit će moguće priznati samo ako kupac dokaže da je reklamirana oštećenja roba imala i u trenutku preuzimanja.

7.19. Prodavatelj je dužan riješiti reklamaciju i okončati postupak reklamacije na jedan od sljedećih načina:

a) dostavom popravljene robe,

b) zamjenom robe,

c) povratom iznosa kupoprodajne cijene robe,

d) isplatom odgovarajućeg popusta na cijenu robe,

e) pismenim pozivom na preuzimanje plana koji je odredio prodavatelj,

f) opravdanim odbijanjem reklamacije robe.

7.20. Jamstveno razdoblje traje 24 mjeseca od dana dostave robe, osim ako za konkretne slučajeve nije određeno drugačije jamstveno razdoblje.

7.21. Jamstveno se razdoblje produljuje za razdoblje tijekom kojega kupac nije mogao koristiti robu zbog jamstvenog popravka robe.

7.22. Rješavanje reklamacije odnosi se samo na oštećenja navedena u Obavijesti o reklamaciji i u potvrdi o reklamaciji robe prema točki 7.12. ovih uvjeta poslovanja.

7.23. Pravo kupca na reklamaciju oštećene robe konzumirano je nakon što iskoristi svoje pravo i od prodavatelja zatraži uklanjanje oštećenja robe prema točki 7.1. ovih uvjeta poslovanja i bez obzira na rezultat reklamacije bit će odbijena eventualna ponovna reklamacija istog jedinstvenog oštećenja (ne oštećenja jednake vrste).

7.24. Odredbe čl. 7 ovih uvjeta poslovanja izričito ne vrijede za subjekte koji ne ispunjavaju definiciju potrošača navedenu u odredbi § 2 slovo a) Zakona.

7.25. Jamstveno razdoblje počinje teći od dana kada kupac preuzme robu.

 

 

 

Prijavite se na naš newsletter
Prvi saznajte sve o najnovijim akcijama i novostima. Prijavom pristajete na obradu osobnih podataka.
Od sada nećete propustiti nijedan popust ili vijest.
Ako Vam se vijesti ne sviđaju, provjerite ima li neželjene pošte.
60-dnevno jamstvo povrata robe
60-dnevno jamstvo

Povrat robe u roku od 60 dana
Kupac ima pravo na odustajanje od ugovora o kupnji pod uvjetima utvrđenima zakonom br. 102/2014 Zb. zakona o zaštiti potrošača u roku od 14 dana od preuzimanja robe.

Nudimo Vam mogućnost povrata nekorištene robe u zakonskom roku od čak 60 dana.

Roba mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, neotvorena, nekorištena i potpuna. Montirane proizvode nije moguće vratiti. U slučaju povrata otvorene robe ili robe u oštećenoj ambalaži, odbit će vam se 30% cijene. Korištenje produljenog razdoblja za povrat robe od strane kupca nije moguće za proizvode koje kupac dobije u postupku reklamacije (zamjena za novi komad), u slučaju netipične robe (izrađene po mjeri) ili proizvoda iz kategorije Trgovina i Rasprodaja.

Odustajanje od ugovora o kupnji mora sadržavati identifikacijske podatke kupca, broj i datum narudžbe, točan naziv robe, način kojim prodavatelj vraća već ispunjeno potraživanje, prije svega broj bankovnog računa, poštansku adresu i razlog za odustajanje od ugovora o kupnji. Istovremeno, odustajanjem od ugovora o kupnji kupac je obavezan isporučiti prodavatelju robu u originalnoj ambalaži zajedno s dokumetacijom, uputama za upotrebu, jamstvenim listom, potvrdom o plaćanju, eventualnim poklonima primljenima uz robu, svim dijelovima iz kompleta i sl. na adresu našeg skladišta.

Više informacija o načinima odustajanja od ugovora naći ćete u Obchodných podmienkach

Ove odredbe su važeće za narudžbe primljene od 11.3.2020 i nije ih moguće retroaktivno primijeniti. Ova ponuda vrijedi samo za fizičke osobe.
Rok isporuke tijekom tekuće godine. S nadolazećim božićnim blagdanima suočavamo se s izazovima i naši su kapaciteti ograničeni – kako kapaciteti proizvođača, dobavljača, dostavljača, tako i kapaciteti skladišta i logistike. Učinit ćemo sve kako bismo dostavili Vašu paket do Božića, ali za ovaj proizvod to ne možemo jamčiti. Ako tražite proizvod koji će Vam sigurno biti dostavljen do Božića, pronaći ćete ga u našoj ponudi s oznakom „do Božića“.
Dostava po cijeloj Hrvatskoj!

Narudžbe do 399 € (3006 kuna)
Cijena dostave
7.99 € (60.20 kn)
Vrijeme isporuke
Prema proizvodima u košarici
Kako se odvija isporuka?
Mi ćemo Vas nazvati 1 do 2 dana prije slanja i dogovoriti točan datum isporuke koji Vam odgovara..
Narudžbe iznad 399 € (3006 kuna) ili roba s oznakom Besplatna Dostava
Cijena dostave
Besplatno
Vrijeme isporuke
Prema proizvodima u košarici
Kako se odvija isporuka?
Mi ćemo Vas nazvati 1 do 2 dana prije slanja i dogovoriti točan datum isporuke koji Vam odgovara.
Sve proizvode dostavljamo našom vlastitom dostavnom službom po cijeloj Hrvatskoj.
Trenutno vršimo dostavu samo na otoke Krk, Čiovo i Murter. Za sve ostale otoke moguća je dostava po dogovoru s našom službom za korisnike.
Cjenik za dostavu na otoke
Kg
kuna
od 30 do 40 kg
290
od 41 do 50 kg
335
od 51 do 60 kg
382
od 61 do 70 kg
442
od 71 do 80 kg
457
od 81 do 90 kg
534
od 91 do 100 kg
583
od 101 do 200 kg
757
od 201 do 300 kg
946
od 301 do 400 kg
1,288
od 401 do 500 kg
1,582
od 501 do 1000 kg
2,476


Raspored dostave na otoke
Raspored dostave na otoke od 01.05. do 15.08. – Ljeto
Raspored dostave na otoke
Dalmacija
BRAČ
ponedjeljak, četvrtak
MLJET
dostava unutar dva tjedna - subotom
HVAR
utorak, petak
ŠOLTA
dostava unutar dva tjedna - subotom
VIS
dostava unutar dva tjedna - subotom
KORČULA
srijeda, subota
UGLJAN
subota
PAŠMAN
subota
DUGI OTOK
dostava unutar dva tjedna - subotom
PAG
petak
PELJEŠAC
srijeda, subota
MURTER, ČIOVO, VIR
dostava unutar 48 sati
 
 
Raspored dostave na otoke
Primorje
KRK
dostava unutar 48 sati
CRES, LOŠINJ
četvrtak
RAB
četvrtak
Raspored dostave na otoke od 15.08. do 30.04. – Zima
Raspored dostave na otoke
Dalmacija
BRAČ
četvrtak
MLJET
dostava unutar dva tjedna - subotom
HVAR
petak
ŠOLTA
dostava unutar dva tjedna - subotom
VIS
dostava unutar dva tjedna - subotom
KORČULA
srijeda
UGLJAN
subota
PAŠMAN
subota
DUGI OTOK
dostava unutar dva tjedna - subotom
PAG
petak
PELJEŠAC
srijeda
MURTER, ČIOVO, VIR
dostava unutar 48 sati
 
 
Raspored dostave na otoke
Primorje
KRK
dostava unutar 48 sati
CRES, LOŠINJ
četvrtak
RAB
četvrtak

Napomene: